แบบรายงานผลการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) บนเว็บไซต์
ของส่วนราชการประจำจังหวัดระยอง สังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค
ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดระยอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

ลำดับ ข้อมูล LINK
การปฏิบัติงาน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คลิกที่นี่
การให้บริการ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ คลิกที่นี่
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ คลิกที่นี่
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ คลิกที่นี่
O17 E-Service คลิกที่นี่

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารงบประมาณแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ลำดับ ข้อมูล LINK
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ คลิกที่นี่
O22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ คลิกที่นี่
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน คลิกที่นี่
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี คลิกที่นี่

แบบสรุป มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 ลำดับ กระบวนงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต LINK
 1 การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ  คลิกที่นี่
 2  การใช้รถราชการ คลิกที่นี่
 3  ผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบน  คลิกที่นี่