ชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง 
นายกิติศักดิ์ ทองคำอ้นผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดี
นางณัฐชยา น้อยละอาดนิติกรชำนาญการ
นายมนตรี มณีจิรวัฒน์นิติกรชำนาญการ
นางสาวอัจฉรา ชิตทะวงศ์นิติกรชำนาญการ
นางสาววันเพ็ญ พุทธเกษมนิติกร
นายวนัสนันท์ นาบำรุงนิติกร
นางสาวเสาวรส จันทร์ส่งสิงห์นิติกร
นางสาวกรรณาการ์ แก้วเพ็งกรอนิติกร
นางสาวศลิษา ศรีเสฏฐวุฒินิติกร
นางสมร เมฆประดับนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวหทัยชนก ทองหล้านักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ
นางสาวดวงกมล ปุ่นปานนักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวนวรัตน์ พาณิชปฐมพงศ์นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวจันทร์ฐิญา เกิดก่อวงษ์เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางประภาพรรณ หัตถกิจนิกรเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวระเวียง ชินมิตรนักวิชาการเงินและบัญชีกลุ่มงานประเมิน
นางสาวทัศนีย์ ดิษเจริญนักวิชาการเงินและบัญชีกลุ่มงานประเมิน
นางเสาวรัตน์ เขียวปัญญาเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวณิณา พันธ์พัฒนากุลเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวรดาณัฐ รุจิพิชพรเจ้าหน้าที่ธุรการ (อายัด)
นางยุพิน เชาวะนะเจ้าหน้าที่ธุรการ (อายัด)
นางกัลยารัตน์ วรรณประเสริฐเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวสุกัญญา ธนะมั่นเจ้าหน้าที่ธุรก่าร
นางสาวกังสดาล ปาลีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานไกล่เกลี่ย)
นายสมชาย แก้วเบาะคำพนักงานทั่วไป
นายศิวฤทธิ์ วุ่นดีพนักงานทั่วไป
นายสัณหพจน์ ขัสเกตุพนักงานเดินหมาย
นายสันทัด วุ่นดีพนักงานเดินหมาย
นายรุ่งโรจน์ ศรีกระจ่างพนักงานเดินหมาย
นายทนงค์ศักดิ์ มาเยื้องพนักงานขับรถยนต์
นายนิทัศน์ ศรีบุญมากพนักงานขับรถยนต์
นายสิทธิชัย ใจรักษ์พนักงานขับรถยนต์ กลุ่มงานประเมิน