สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก

อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-252930-1 , 055-259005 , 055-259847 โทรสาร 055-259537