สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง

เลขที่ 54/2 ถนนช่วยทุกขราษฎร์ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000 

โทรศัพท์ 074 611 677 โทรสาร 074 611 619