เปลี่ยนการแสดงผล 
วิสัยทัศน์ : บังคับคดีด้วยความเป็นธรรม มุ่งสู่องค์กรชั้นนำในระดับสากล บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ ***เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สิน ประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต ขอให้แจ้งต่อผู้อำนวยการสำนักงาน***

ชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง 
นายกิติศักดิ์ ทองคำอ้นผู้อำนวยการสำนักงาน
นางรัตติยา ม่วงทองนิติกรชำนาญการ
นางสาวกิ่งดาว เพียชัยนิติกรชำนาญการ
นางสาวสุวิมล ลี้ตระกูลนิติกร
นายอรรถกฤดิ์ จุฬพันธ์ทองนิติกร
นายศฐาปกร คงเอียงนิติกร
นายวิทยา กรณ์ผึ้งนิติกร
นางสาวธนชวรรณ มั่นพุฒนิติกร
นางสาวมยุรา อยู่สุขนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสุภานี ช่อผูกเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวดวงกมล ปุ่นปานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวสวรรยา พูลสุขเสริมเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวจิราวรรณ เงินเมืองเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวรุ่งนภา สิทธิสมานเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสุดารัตน์ หุ่นดีเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางชาลิณี แช่มโตเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวพรทิพย์ ทองบัวเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววรรณภา ดาหาเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวณัฐนันท์ พิมพ์จันทร์เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุวรรณา อุบลสุขเจ้าพนักงานธุรการ
นายณรงค์ศักดิ์ อยู่งามเจ้าพนักงานเดินหมาย
นายฉัตรชัย บาลเพียรเจ้าพนักงานเดินหมาย
นายปรีชา เพิ่มธัญกิจพนักงานขับรถประจำสำนักงาน
นางสาวจุไรรัตน์ เพียเอียเจ้าหน้าที่ไกล่เกลี่ย
นายมนตรี สิงห์สุขุมพนักงานขับรถประจำกลุ่มงานประเมินราคาทรัพย์
นางรสกาญจน์ บารเพียรเจ้าหน้าที่จ้างเหมา