สบจ.นครปฐม จัดกิจกรรม Kick Off “กรมบังคับคดีหน่วยงานนำร่องทักษะด้านดิจิทัล”

วันนี้ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา นางสาวนภสร สุ่มทอง ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรม Kick Off “กรมบังคับคดีหน่วยงานนำ [อ่านต่อ]

สบจ.นครปฐม ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนข่อย

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นายสิริวิชญ์ ศรีสัตยานนท์ ตำแหน่งนิติกร บรรยายให้ความรู้บทบาทภารกิจและกฎหมายในชีวิตประจำวั [อ่านต่อ]

สบจ.นครปฐม เข้าร่วมโครงการตามการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโครงการไทยนิยมยั่งยืน

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นางเบญจมาศ บูชา ตำแหน่งนิติกร และนายธนกฤต อินทร์เกตุ ตำแหน่งนิติกร เข้าร่วมโครงการตามการขั [อ่านต่อ]

สบจ.นครปฐม ร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นายไพฑูรย์ ฐิติวิทยกุล ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ ร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน [อ่านต่อ]

สบจ.นครปฐม ทำการปลดทำลายสำนวนคดีแพ่ง

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 นางสาวนภสร สุ่มทอง ผู้อำนวยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม ทำการปลดทำลายสำนวนคดีแพ่ง ณ [อ่านต่อ]

สบจ.นครปฐม ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 นางสาวนภสร สุ่มทอง ผู้อำนวยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ [อ่านต่อ]