ชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง 
นางสาวนภสร สุ่มทองผู้อำนวยการสำนักงาน
นายอำนาจ ปรีชาติวงศ์นิติกรชำนาญการ
นายวุฒิพงษ์ เหลืองประเสริฐนิติกรชำนาญการ
นางสาวสุนิตา บุรินทร์กุลนิติกรชำนาญการ
นายอิทธิพล สวัสดิ์พิพัฒน์นิติกร
นางสาวปวีณา บุตรกินรีนิติกร
นายธนกฤต อินทร์เกตุนิติกร
นางสาวน้ำมนต์ ศรีเอี่ยมนิติกร
นางสาวไอลดา เกลี้ยงมะนิติกร
นางสาวจุฑารัตน์ อนุรัตน์นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางดาวเรือง พื้นทองนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวกัญญารัตน์ ตะโกเนียมนักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวณัฐธิสา คชวงษ์เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสุรินทร์ เรืองขจรเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวจิตรดา เดชป้องนักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวปัทมา ไข่งามเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวปรียา บุญวิสูตรเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางวลัยลักษณ์ พรึงลำภูเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายสุรชาติ อินทร์เถื่อนเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาววารินทร์ โพธิเพชร์เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวนิดา เสือกลิ่นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายภูเบศ มีคติธรรมเจ้าหน้าที่ไกล่เกลี่ย
นายพยุง หอมจำปาพนักงานทั่วไป
นางสาวเสาวนีย์ รสทิพย์พนักงานเดินหมาย
นายพงษ์ สิริปฐมจันทร์พนักงานเดินหมาย
นายณัฐวุฒิ ศรีพลทัศน์พนักงานเดินหมาย
นายสมภพ จตุรานนท์พนักงานขับรถยนต์