ชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง 
นางบุญญาภา เสนามนตรีผู้อำนวยการสำนักงานฯ
นางสาวทองพูน จันทร์โปร่งนิติกรชำนาญการ
นายวุฒิพงษ์ เหลืองประเสริฐนิติกรชำนาญการ
นางเบญจมาศ บูชานิติกร
นางสาวจินดาภัทร์ จุนทการนิติกร
นายสิริวิชญ์ ศรีสัตยานนท์นิติกร
นายธนกฤต อินทร์เกตุนิติกร
นางสาวน้ำมนต์ ศรีเอี่ยมนิติกร
นางสาวไอลดา เกลี้ยงมะนิติกร
นางสาวอารีรัตน์ ไพศาลรุ่งพนาเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางปิยภรณ์ นิ่มนวลเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางภาวนา พานุชเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวณัฐธิสา คชวงษ์เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสุรินทร์ เรืองขจรเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวพัสวีร์ อินนานักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวปัทมา ไข่งามเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางวลัยลักษณ์ พรึงลำภูเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายสุรชาติ อินทร์เถื่อนเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาววารินทร์ โพธิเพชร์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวนิดา เสือกลิ่นเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวภคอร แซ่ตั้งเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายภูเบศ มีคติธรรมเจ้าหน้าที่ไกล่เกลี่ย
นายพรรษวัสส์ ภัทรกุลเธียรพนักงานขับรถยนต์
นายพยุง หอมจำปาพนักงานทั่วไป
นายพงษ์ สิริปฐมจันทร์พนักงานเดินหมาย
นางธัญญลักษณ์ เลื่อนสุคันธ์พนักงานเดินหมาย(ปฏิบัติงานธุรการ)
นายสมภพ จตุรานนท์พนักงานเดินหมาย