ประกาศแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งพนักงานเดินหมาย

ประกาศแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งพนักงานเดินหมาย ชื่อ-สกุล นายวสุธร แวงดงบัง

ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์

ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม จำนวน 65 รายการ ณ อาคารบ้านพักสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม เลขที่ 702/1-37 ถนนวงศ์ฤทธิ์ ตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมือ [อ่านต่อ]

ประกาศกรมบังคับคดี

ประกาศกรมบังคับคดี เรื่องเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรมและโปร่งใส อย่างมีธรรมาภิบาล ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2561