อบรมโครงการเพิ่มศักยภาพความโปร่งใสและความสุจริต และโครงการยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA จังหวัดนครปฐม
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 0

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวนภสร สุ่มทอง ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นางสาวปัทมา ไข่งาม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ร่วมอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพค [อ่านต่อ]

ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ ครั้งที่ 5/2563
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 0

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ ครั้งที่ 5/2563 โดยมีนางสาวนภสร สุ่มทอง ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม [อ่านต่อ]

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน(อบก.) ส่วนจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 0

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวนภสร สุ่มทองผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐมมอบหมายให้นายอำนาจ ปรีชาติวงค์ นิติกรชำนาญการร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริ [อ่านต่อ]

โครงการบังคับคดีสัญจรเสริมสร้างความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีและกฎหมายในชีวิตประจำวัน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 2
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 0

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 นาฬิกา นางสาวนภสร สุ่มทอง ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีมอบหมายให้นายวุฒิพงษ์ เหลืองประเสริฐ ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ และนางสาวสุนิดา บุริ [อ่านต่อ]

โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 0

วันที่ 11 กุมภาพันธ์  2563  นางสาวนภสร สุ่มทอง ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐมในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการของสำนักงานบังคับคดีกลุ่มจังหวัดที่ 7 (sandbox) มอบหมา [อ่านต่อ]

โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ.2563
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 0

วันที่ 8 กุมภาพันธ์  2563  นางสาวนภสร สุ่มทอง ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบู [อ่านต่อ]