ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสำนักงานบังคับคดีได้เริ่มขายทอดตลาดตามปกติ

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สำนักงานบังคับคดีได้งดการข [อ่านต่อ…]

สำนักงานบังคับคดีได้ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนมพนม นอกจากจะได้จัดจุดจอดรถจักรยานยนต์,จุดจอดรถยนต์,และจุดจอดรถสำหรับผู [อ่านต่อ…]

ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ “กรมบังคับคดี รวมพลังร่วมใจอาสาบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติแด่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์”

ในวันนี้ (2 มิถุนายน 2563) บุคลากรสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม นำโดยนายชยณัฐ  สุธรรมราช นิติกรชำนา [อ่านต่อ…]

ว่าที่ร้อยตรีดนัย นนทะชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนมเป็นวิทยากรฝึกอบรม

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30-14.30 นาฬิกา ว่าที่ร้อยตรีดนัย  นนทะชาติผู้อำนวยการสำนักงานบังคับค [อ่านต่อ…]

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนมร่วมกันปลูกต้นไม้วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ2563

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม นำโดยว่าที่ร้อยตรีดนัย  นนทะชาติ ผู้อำ [อ่านต่อ…]