ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

เชิญชวนลูกหนี้ตามคำพิพากษาเข้าร่วมกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี

  ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 

ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ในวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.

  ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ในวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561 เวลา

โครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี ร่วมกับ ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด

วันนี้ (28 ธันวาคม 2559) เวลา 14.00 น. กรมบังคับคดี เข้าประชุมหารือร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 28/12/2559

วันนี้ (28 ธันวาคม 2559) เวลา 14.00 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนางศศิวิมล ธนศานติ รองอธิบดีกรมบังคับคดี นายธรรมวิทย์ นวชัยนันทน์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีแพ่ง