ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

มหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

กรมบังคับคดี ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวม 11 หน่วยงาน ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคาร

โครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ในพื้นที่จังหวัดตรัง จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดพังงา

กรมบังคับคดี ร่วมกับ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ในพื้นที่จังหวัดตรัง จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดพังงา ดังนี้ วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน

มหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี กำหนดจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยเชิญลูกหนี้ กยศ. เข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 11 พฤษภาคม

มหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

กรมบังคับคดี โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการเงิน จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี วันเสาร์ที่ 27 เมษายน

มหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ร่วมกับ ธนาคารซิตี้แบงก์ และบริษัท ซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

กรมบังคับคดี ร่วมกับ ธนาคารซิตี้แบงก์ และบริษัท ซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ในวันที่ 20 – 21 เมษายน 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร