เปลี่ยนการแสดงผล 
วิสัยทัศน์ : บังคับคดีด้วยความเป็นธรรม มุ่งสู่องค์กรชั้นนำในระดับสากล บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ ***เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สิน ประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต ขอให้แจ้งต่อผู้อำนวยการสำนักงาน***

ชื่อ - นามสกุลตำแหน่ง
นายธัชกร เวชรังษีผู้อำนวยการ
นางจันทร์เพ็ญ คันธวงค์นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวภูษณิศา อณิษฐ์กฤชเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายพฤทธิ์ ชุมพงศ์นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวเมธาพร อุปแก้วเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นายอมรชัย เตียวยวดนิติกร
นายดลวัฒน์ สิริธิตินักจัดการงานทั่วไป
นางสาววรรณภา โกฎคำลือเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวมยุรา ศิลปจิตต์เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายภาคิณ พรมนิลกุลพนักงานเดินหมาย
นายธัญดร กัลยาพนักงานขับรถยนต์
นางสมศรี ชัยวรรณพนักงานทั่วไป