ปกครอง
เปิดรับสมัครอบรมการบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง รุ่นที่ 6-8 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้-12 เม.ย. 65

“การบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง”

                ด้วยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป และกฎกระทรวงกำหนดเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งใช้มาตรการบังคับทางปกครองและการแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง พ.ศ. 2562 ข้อ 3 กำหนดให้ผู้มีอำนาจออกคำสั่งใช้มาตรการบังคับทางปกครองแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้อยู่ภายใต้บังคับบัญชาซึ่งผ่านการอบรมด้านการบังคับคดีจากกรมบังคับคดี หรือด้านการบังคับทางปกครองตามหลักสูตรที่คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองให้ความเห็นชอบเป็นเจ้าพนักงานบังคับทางปกครองเพื่อดำเนินการยึด หรือ อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน นั้น

                กรมบังคับคดีจึงได้กำหนดหลักสูตรด้านการบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐเข้ารับการอบรม  โดยอบรมความรู้ด้านการบังคับทางปกครอง การบังคับคดีแพ่ง ฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับการยึด อายัด จำหน่ายทรัพย์สินและงานการเงินและบัญชี รวมถึง การคำนวณเงินคืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถดำเนินการบังคับคดีได้อย่างถูกต้องและ มีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์แก่ส่วนราชการก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการทางปกครองต่อไป 

ระยะเวลาในการอบรม   วันจันทร์ – วันศุกร์  (รวม 10 วัน)  เวลา  09.00 น. – 16.00 น.

รุ่นที่ 1  วันที่ 23 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2563  ณ โรงแรม เอสดี อเวนิ่ว ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร
รุ่นที่ 2  วันที่ 15 – 26 มีนาคม 2564  ณ โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร

รุ่นที่ 3  วันที่ 16 – 27 สิงหาคม 2564 (online)
รุ่นที่ 4  วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2565  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ 
รุ่นที่ 5  วันที่ 21 มีนาคม – 1 เมษายน 2565 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์
รุ่นที่ 6  วันที่ 27 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์  
รุ่นที่ 7  วันที่ 15 – 26 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์
รุ่นที่ 8 
วันที่ 5 – 16 กันยายน 2565 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์

คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการอบรม

 1. เป็นผู้ได้รับคำสั่งจากผู้มีอำนาจใช้มาตรการบังคับทางปกครอง สำหรับคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงินเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง
  หรือผู้มีอำนาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง
 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. รูปถ่ายหน้าตรง (ไม่เกิน 6 เดือน)
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ/ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. สำเนาวุฒิการศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 4. หนังสือยินยอมของหัวหน้าหน่วยงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร

 • หลักสูตรการบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง
 • หนังสือยินยอมของหัวหน้าหน่วยงาน
 • แบบฟอร์มใบลาการอบรม

กำหนดการ

 • กำหนดการ รุ่น 1
 • กำหนดการ รุ่น 2
 • กำหนดการ รุ่น 3
 • กำหนดการ รุ่น 4
 • กำหนดการ รุ่น 5
 • กำหนดการ รุ่น 6-8 

QR Code Line Open Chat 

(สำหรับผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมตามประกาศรายชื่อ เท่านั้น)

ประกาศ

 • รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมการบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง รุ่นที่ 4 และ รุ่นที่ 5
 • การจัดอบรมหลักสูตรการบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง รุ่นที่ 3 (ระบบ Cisco WebEx)
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม รุ่นที่ 2 และ รุ่นที่ 3 
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม รุ่นที่ 1 (เพิ่มเติม)  
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม รุ่นที่ 1
 

การชำระค่าลงทะเบียน

1. ค่าลงทะเบียนทั้งหลักสูตร คนละ  11,000 บาท (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พัก ให้ผู้เข้ารับการอบรมเบิกจ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด) 

** หมายเตุ ไม่รวมค่าที่พัก หากต้องการสำรองห้องพักกรุณาติดต่อโรงแรมด้วยตนเอง **

2.  ส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนเพื่อออกใบเสร็จรับเงิน รุ่น 6 – 8 โดยการสแกน QR Code ด้านล่าง หรือ คลิกที่นี่

QR Code