โครงสร้างสถาบัน

โครงสร้างการบริหาร

สถาบัน

โครงสร้างองค์กร

 1. งานบริหารสำนักงาน
  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสนับสนุนสำนักงาน ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ การบริหารทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยีสารสนเทศ เลขานุการผู้ บริหาร สารบรรณ และงานบริหารทั่วไปของสถาบัน
 2. งานบริหารโครงการ
  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับวางแผนดำเนินงาน ติดต่อประสานงาน ติดตามและรายงานความก้าวหน้า การดำเนินโครงการ แก้ไขปัญหาที่เกิดจากการดำเนินโครงการ เพื่อให้โครงการบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
 3. งานพัฒนาการเรียนรู้
  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเป็นที่ปรึกษา เป็นผู้เชี่ยวชาญ ทางวิชาการ คิดค้น ศึกษา ผลิตตำราและคู่มือ สร้างนวัตกรรมองค์ความรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้ออกสู่
  ภาคราชการ เพื่อนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อระบบราชการ เป็นศูนย์รวมทางวิชาการศึกษา ค้นคว้า สร้างนวัตกรรม สร้างและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับงานด้านบังคับคดี

หน้าที่ความรับผิดชอบของสถาบันพัฒนาการบังคับคดี

 1. เสนอแนะนโยบายการพัฒนาข้าราชการของกรมบังคับคดี การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ตลอดจนสนับสนุนและประสานงานการจัดทำแผนปฏิบัติการ
  การพัฒนาบุคลากรประจำปี
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดอบรม พัฒนาบุคลากรกรมบังคับคดี ให้มีความพร้อมทั้งด้านความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน
 3. ดำเนินการอบรมบุคคลภายนอกให้มีความรู้ความเข้าใจในภารกิจของกรมบังคับคดี และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 4. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร บริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ และนโยบายของกรมบังคับคดี รวมทั้งติดตามประเมินผล
  การฝึกอบรมและพัฒนา
 5. ผลิตและเก็บรักษาเอกสาร คำบรรยาย หนังสือที่ใช้ในการฝึกอบรมและประชุมสัมมนา
 6. ดำเนินการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณในด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมบังคับคดี
 7. จัดทำฐานข้อมูลวิทยากร ฐานข้อมูลการพัฒนาบุคลากรของกรมบังคับคดี รวมทั้งการสรุป ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
 8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย