Logo png

ประวัติความเป็นมา

      กรมบังคับคดีได้ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานภายใน โดยกำหนดให้สถาบันพัฒนาการบังคับคดีเป็นหน่วยงานในสังกัดกองบริหารทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 และในวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ให้ตัดโอนงานและอัตรากำลังของสถาบันพัฒนาการบังคับคดีที่อยู่ภายใต้กำกับดูแลของกองบริหารทรัพยากรบุคคล มาจัดตั้งเป็นหน่วยงานใหม่ระดับกองโดยใช้ชื่อว่า สถาบันวิชาชีพบังคับคดีแพ่งและล้มละลาย (Professional Institute of Enforcement of Civil Case Judgement and Insolvency Case Administration) และให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลและดำเนินงานโดยคณะกรรมการบริหารงานสถาบันวิชาชีพบังคับคดีแพ่งและล้มละลายหรือผู้ที่คณะกรรมการบริหารงานสถาบันวิชาชีพคดีแพ่งและล้มละลายมอบหมาย ต่อมาวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ให้เปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันพัฒนาการบังคับคดี” (Legal Execution Professional Academy)

พันธกิจ

    1. ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และฝึกอบรมด้านการบังคับคดี
    2. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรกรมบังคับคดีและหน่วยงานอื่นๆ ตามความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
    3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะองค์กร และส่งเสริมคุณค่าสู่สังคมอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการพัฒนาสมรรถนะด้านการบังคับคดีของอาเซียน

วัฒนธรรม

บริการด้วยรอยยิ้ม บริหารด้วยหลักการ บริบาลด้วยหลักธรรม

ค่านิยม

“I AM LEPA”

I : Integrity หมายถึง มีความซื่อสัตย์

A : Accountability หมายถึง มีความรับผิดชอบ

M : Management หมายการบริหารจัดการ

L : Learning หมายถึง การเรียนรู้ตลอดเวลา

E : Excellence หมายถึง ความเป็นเลิศ

P : Professional หมายถึง การให้บริการสู่ความเป็นเลิศ

A : Agility หมายถึง ความคล่องตัวในการทำงาน