รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562ไฟล์แนบ
1. โครงการเทคนิคการสอบสวนฯ ลักษณะการกระทำความผิดทางอาญา
2. โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพแก่เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี หลักสูตร การบัญชีสืบสวน
3.โครงการอบรมปฐมนิเทศ (รุ่นที่ 1)
4.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมบังคับคดีสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และมีความเชี่ยวชาญสหวิทยากร สำหรับพนักงานเดินหมาย
5. โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ธุรการกรมบังคับคดีหลักสูตร การสื่อสารเพื่อการบริการสำหรับงานบังคับคดี
6. โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ไกล่เกลี่ยกรมบังคับคดี หลักสูตร พัฒนาทักษะการสื่อสารและการประสานงาน
7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี
8. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายค้ำประกัน จำนอง (ส่วนภูมิภาค)
9. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายค้ำประกัน จำนอง (รุ่นที่ 1)
10. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายค้ำประกัน จำนอง (รุ่นที่ 2)
11. โครงการอบรมเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณ
12. กิจกรรม LED Care the Bear
13. โครงการเสริมสร้างสุขภาพทางการเงินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
14. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจพท.ในการรวบรวมและจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้
15. โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ
16. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการปฏิบัติงานตามป.วิแพ่ง(ฉบับที่ 30)
17. โครงการจัดทำแนวปฏิบัติและคู่มือของแผนฟื้นฟูกิจการสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน
18. โครงการ การเป็นผู้กำกับดูแลเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน
19.โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของสถาบัน ปีงป63-65
20. โครงการสร้างเสริมสุขภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัย
21. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศบุคลากรกรมบังคับคดี (รุ่นที่ 2)
22. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างการรับรู้เกี่ยวกับ พรบ.ล้มละลาย รุ่น 1-3
23. โครงการ Eodb
24. โครงการตรวจสภาพและประเมินราคาเครื่องจักร
25. โครงการ จบค+จพท
26. โครงการ“การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมบังคับคดีสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563