รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563ไฟล์แนบ
1.โครงการประชุมทางวิชาการ ทิศทางการพัฒนาการให้บริการของกรมบังคับคดี
2.โครงการประชุม EODBกิจกรรมความร่วมมือระหว่างกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมไทย และกรมการแพ่ง กระทรวงยุติธรรมญี่ปุ่น
3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรในการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
4.โครงการหลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากรกรมบังคับคดี
5.โครงการอบรมหลักสูตร วิชาชีพการบังคับคดีแพ่งและล้มละลาย ระดับต้น
6.โครงการอบรมหลักสูตรวิชาชีพการบังคับคดีแพ่งและล้มละลาย ระดับกลาง
7.โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานสอบสวนคดีอาญาตามกฎหมายล้มละลาย
8.โครงการอบรมหลักสูตรการบริหารและการกำกับสำนวนคดี
9.โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
10.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมบังคับคดี
11.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
12.โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารแก่บุคลากร
โครงการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้ปฏิบัติงานกรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(Intensive English Learning Course for LED Staff in 2020 – IELC 2020
14.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกรมบังคับคดีสู่ประชาชน
15.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและระงับอัคคีภัยเพื่อความปลอดภัยของกรมบังคับคดี
16.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมองค์ความรู้การโยกย้ายอาคารสำนักงานของกรมบังคับคดี
17.โครงการเสริมสร้างความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง การบังคับคดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ และกฎหมายในชีวิตประจำวัน
18.โครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทแผนปฏิบัติการการสื่อสารการประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี พ.ศ. 2562 - 2566 ไปสู่การปฏิบัติ
19.โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนฟื้นฟูกิจการสำเร็จรูป
20.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปีของกรมบังคับคดี
21.โครงการ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมบังคับคดีสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2564