รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วม
โครงการ การบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง

รุ่นที่ 11 ระหว่างวันที่ 19 – 30 มิถุนายน 2566
รุ่นที่ 12 ระหว่างวันที่ 10 – 21 กรกฎาคม 2566
รุ่นที่ 13 ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม – 1 กันยายน 2566
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด
( ปิดรับสมัครวันที่ 31 มีนาคม 2566 )

       ด้วยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป และกฎกระทรวงกำหนดเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งใช้มาตรการบังคับทางปกครองและการแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง พ.ศ. 2562    ข้อ 3 กำหนดให้ผู้มีอำนาจออกคำสั่งใช้มาตรการบังคับทางปกครองแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้อยู่ภายใต้บังคับบัญชาซึ่งผ่านการอบรมด้านการบังคับคดีจากกรมบังคับคดี หรือด้านการบังคับทางปกครอง ตามหลักสูตรที่คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองให้ความเห็นชอบเป็นเจ้าพนักงานบังคับทางปกครองเพื่อดำเนินการยึด การอายัด และการขายทอดตลาดทรัพย์สิน นั้น

       กรมบังคับคดี โดยสถาบันพัฒนาการบังคับดคี จึงได้กำหนดหลักสูตรด้านการบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐเข้ารับการอบรม โดยอบรมความรู้ด้านการบังคับทางปกครอง การบังคับคดีแพ่ง ฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับการยึดทรัพย์สิน หรือการอายัดทรัพย์สิน การจำหน่ายทรัพย์สินและงานการเงินและบัญชี รวมถึงการคำนวณเงินคืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถดำเนินการบังคับคดีได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์แก่ส่วนราชการก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการทางปกครองต่อไป

Legal Execution Professional Academy - LEPA

สถาบันพัฒนาการบังคับคดี ชั้น 9 อาคารกรมบังคับคดี
189/1 ถนนบางขุนนนท์  แขวง
บางขุนนนท์  เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  10700 
โทร. 0 2887 5078-9 Email: lepa@led.mail.go.th