ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ชำระค่าลงทะเบียน รุ่นที่ 6-8