กรมบังคับคดีฝึกปฏิบัติ “การจัดทำสื่อ Infographics เพื่อการประชาสัมพันธ์” ตามโครงการเสริมสร้างทักษะบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล

วันที่ 24 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. กรมบังคับคดี จัดโครงการเสริมสร้างทักษะบุคลากร ด้านการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 1 เป็นวันที่ 2 โดยมีเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี เข้าร่วม จำนวน 41 คน ซึ่งในวันนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้สรุปบทเรียนการอบรมของวันที่ 1 พร้อมได้รับความรู้และฝึกปฏิบัติในหัวข้อ “การจัดทำสื่อ Infographics เพื่อการประชาสัมพันธ์” โดยดร.สราวุฒิ ทองศรีคำ ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล กสทช. (กตป.) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องบงกชรัตน์ A ชั้น 2 โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร การจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำสื่อ Infographics เพื่อการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัลได้อย่างถูกวิธีและมีความน่าสนใจ เสริมสร้างทักษะ พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร