โครงการเสริมสร้างทักษะบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 1

วันที่ 23 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นางทัศนีย์ เปาอินทร์ อธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างทักษะบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 1 ซึ่งมีนายไพบูลย์ เมฆมานะ ผู้ตรวจราชการกรม กรมบังคับคดี กล่าวรายงาน โดยมีเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี เข้าร่วม จำนวน 41 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน 2565 ซึ่งในวันนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ในหัวข้อ “การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อรสา ปานขาว ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และหัวข้อ “เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล” โดยดร.สราวุฒิ ทองศรีคำ ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล กสทช. (กตป.) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องบงกชรัตน์ A ชั้น 2 โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร การจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ และสร้างภาพลักษณ์ การจัดทำสื่อ Infographics และเทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัลได้อย่างถูกวิธีและมีความน่าสนใจ เสริมสร้างทักษะ พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร