กรมบังคับคดีให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ตามโครงการ “การบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง” รุ่นที่ 5

วันที่ 1 เมษายน  2565 เวลา 09.00 น. นายทรงศิลป์ ภิรมย์กุล ผู้อำนวยการกองบังคับคดีล้มละลาย 5  พร้อมด้วยนางบุษกร อักษรพาลี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีแพ่ง นางดารารัตน์ โรจน์บัวทอง ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 และนายไกรสร สิงหราชวราพันธ์ ที่ปรึกษาโครงการ “การบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง” ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ตามโครงการ “การบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง” รุ่นที่ 5 เข้าศึกษาดูงานด้านการจำหน่ายทรัพย์สิน การบังคับคดีแพ่ง การอายัดทรัพย์ การยึดทรัพย์ และการจัดทำบัญชี ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 100 คน ณ กรมบังคับคดี โดยมีนายสุทธิชัย คล้อสวัสดิ์ ที่ปรึกษาโครงการ “การบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง” นางนรมน ศศะนาวิน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบัญชีเงินในคดี และนางสาวทุติยาภรณ์ ฤทธิ์สมบูรณ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ กรมบังคับคดี