รองอธิบดีกรมบังคับคดีเป็นประธานในพิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตร หลักสูตร “การบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง” รุ่นที่ 5

วันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องภาณุรังสี เอ-บี โรงแรม รอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร นางทัศนีย์ เปาอินทร์อธิบดีกรมบังคับคดี มอบหมายให้ นางสาวยุพาภรณ์ ศิริกิจพาณิชย์กูล รองอธิบดีกรมบังคับคดี  เป็นประธานในพิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตร หลักสูตร “การบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง” รุ่นที่ 5 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 มีนาคม – 1 เมษายน 2565 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 100 คน
การจัดโครงการฯในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐได้รับความรู้ด้านการบังคับทางปกครอง การบังคับคดีแพ่ง การฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับการยึด อายัด จำหน่ายทรัพย์สิน และงานการเงินและบัญชี รวมถึงการคำนวณเงินคืนแก่ผู้มีส่วนได้เสีย และสามารถนำไปดำเนินการบังคับคดีได้อย่างถูกต้อง เป็นประโยชน์แก่ส่วนราชการ และเป็นธรรมแก่ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการทางปกครองต่อไป