โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายข้อมูลข่าวสารและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการบังคับคดี รุ่นที่ 1

วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางทัศนีย์ เปาอินทร์ อธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายข้อมูลข่าวสารและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการบังคับคดี รุ่นที่ 1 ซึ่งมีนางสาวศุภมาส อยู่วัฒนา ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล กล่าวรายงาน โดยมีนายเสกสรร สุขแสง รองอธิบดีกรมบังคับคดี นางสุกัญญา บุษยนาวิน รองอธิบดีกรมบังคับคดี นางสาวยุพาภรณ์ ศิริกิจพาณิชย์กูล รองอธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เข้าร่วม จำนวน 44 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 11 มีนาคม 2565 ซึ่งในวันนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ในหัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540” โดยนายเนติรัช พนัสอัมพร นิติกร จากสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และหัวข้อ “การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 และแนวทางการประเมินตามเกณฑ์ข้อมูลข่าวสารโดดเด่น” โดยนางภาวนา ฤกษ์หร่าย ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและวิเคราะห์ จากสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารกรมบังคับคดี การจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกฎหมายข้อมูลข่าวสารให้กับเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีสร้างทัศนคติที่ดีในด้านการเป็นผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร อันจะนำไปสู่การให้บริการข้อมูลข่าวสารและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสมกับประชาชนได้อย่างถูกต้อง


พิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายข้อมูลข่าวสารและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการบังคับคดี รุ่นที่ 1
นางสาวศุภมาส อยู่วัฒนา
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
พิธีกร
วิทยากร นายเนติรัช พนัสอัมพร
นิติกร สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
วิทยากร นางภาวนา ฤกษ์หร่าย
ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและวิเคราะห์ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
วิทยากร ดร.มนต์ศักดิ์ โล่เจริญธรรม
ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูลเเละผู้บริหารข้อมูลระดับสูง (CDO)
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
การศึกษาดูงานระบบออนไลน์