ด้วยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป และกฎกระทรวงกำหนดเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งใช้มาตรการบังคับทางปกครองและการแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง พ.ศ. 2562 ข้อ 3 กำหนดให้ผู้มีอำนาจออกคำสั่งใช้มาตรการบังคับทางปกครองแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้อยู่ภายใต้บังคับบัญชาซึ่งผ่านการอบรมด้านการบังคับคดีจากกรมบังคับคดี หรือด้านการบังคับทางปกครองตามหลักสูตรที่คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองให้ความเห็นชอบเป็นเจ้าพนักงานบังคับทางปกครองเพื่อดำเนินการยึด หรือ อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน นั้น

                กรมบังคับคดีจึงได้กำหนดหลักสูตรด้านการบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐเข้ารับการอบรม  โดยอบรมความรู้ด้านการบังคับทางปกครอง การบังคับคดีแพ่ง ฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับการยึด อายัด จำหน่ายทรัพย์สินและงานการเงินและบัญชี รวมถึง การคำนวณเงินคืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถดำเนินการบังคับคดีได้อย่างถูกต้องและ มีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์แก่ส่วนราชการก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการทางปกครองต่อไป 

1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐมีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการการยึด อายัด และการขายทอดตลาดทรัพย์สินตลอดไปจนถึงการจัดทำบัญชีและการเงินที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐเกิดความเชี่ยวชาญในการยึด อายัด และการขายทอดตลาดทรัพย์สิน
3. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ทั้งทางทฤษฎีและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการบังคับคดีทางปกครอง
4. เพื่อให้เกิดมาตรฐานเดียวกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ (เจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง)
5. เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ที่อยู่ในบังคับทางปกครอง

1. หมวดความรู้ด้านกฎหมาย  (48 ชั่วโมง)
2. หมวดความรู้ด้านการเงินและบัญชี (12 ชั่วโมง)  รวมเวลาอบรม 60 ชั่วโมง  

Download หลักสูตร

การฝึกอบรม รูปแบบการเรียนการสอน ประกอบด้วย การบรรยาย การอภิปราย ระดมความคิดเห็น และฝึกปฏิบัติ

รุ่นที่ 6  วันที่ 27 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2565  
รุ่นที่ 7  วันที่ 15 – 26 สิงหาคม 2565
รุ่นที่ 8  วันที่ 5 – 16 กันยายน 2565 

Download กำหนดการ

1. เป็นผู้ได้รับคำสั่งจากผู้มีอำนาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองสำหรับคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงินเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานบังคับทางปกครองหรือผู้มีอำนาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง
2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่จะได้รับใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครองของกรมบังคับคดี ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. มีเวลาเข้าอบรมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
2. ผ่านการฝึกปฏิบัติของทุกวิชา
3. ผ่านการทดสอบความรู้ภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม โดยได้รับคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนทั้งหมด

  1. รูปถ่ายหน้าตรง (ไม่เกิน 6 เดือน)
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ/ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  3. สำเนาวุฒิการศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  4. หนังสือยินยอมของหัวหน้าหน่วยงาน