รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ไฟล์แนบ
1. โครงการประชุมทางวิชาการ เรื่อง การนำข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการบริหารจัดการของกรมบังคับคดี
2. โครงการการบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง รุ่นที่ 1
3. โครงการการบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง รุ่นที่ 2
4. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากรกรมบังคับคดี รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
5. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากรกรมบังคับคดี รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและระงับอัคคีภัยเพื่อความปลอดภัยของกรมบังคับคดี
7. โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 9)...
8. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อการปฏิบัติงาน
9. โครงการการบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง รุ่นที่ 3
10. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากรกรมบังคับคดี รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รูปแบบออนไลน์)
11. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากรกรมบังคับคดี รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รูปแบบออนไลน์)
12. กิจกรรมถ่ายทอดความรู้และซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานฯ (รูปแบบ Online)
13. โครงการเสริมสร้าง LED Brand Ambassador (รูปแบบออนไลน์)
14. โครงการอบรม e-filing
15. โครงการ การอบรมการใช้ระบบงานการยื่นคำร้องด้านการบังคับคดีแพ่งทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) สำหรับคู่ความและประชาชนทั่วไป ทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิก