ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมการบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง รุ่นที่ 6-8

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมการบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง รุ่นที่ 6-8 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม รุ่นที่ 6 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม อ่านรายละเอียด..

จองห้องพักโครงการ การบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง

           สถาบันพัฒนาการบังคับคดี กำหนดจัดโครงการการบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง รุ่นที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๒๗ มิถุนายน - ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕  รุ่นที่ ๗ ระหว่างวันที่ อ่านรายละเอียด..

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ชำระค่าลงทะเบียน รุ่นที่ 6-8

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ชำระค่าลงทะเบียนโครงการ การบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง รุ่นที่ 6-8 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ชำระค่าลงทะเบียนโครงการการบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง อ่านรายละเอียด..

กรมบังคับคดีฝึกปฏิบัติ “การจัดทำสื่อ Infographics เพื่อการประชาสัมพันธ์” ตามโครงการเสริมสร้างทักษะบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล

วันที่ 24 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. กรมบังคับคดี จัดโครงการเสริมสร้างทักษะบุคลากร ด้านการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 1 เป็นวันที่ 2 โดยมีเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี อ่านรายละเอียด..

โครงการเสริมสร้างทักษะบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 1

วันที่ 23 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นางทัศนีย์ เปาอินทร์ อธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างทักษะบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ อ่านรายละเอียด..

กรมบังคับคดีให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ตามโครงการ “การบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง” รุ่นที่ 5

วันที่ 1 เมษายน  2565 เวลา 09.00 น. นายทรงศิลป์ ภิรมย์กุล ผู้อำนวยการกองบังคับคดีล้มละลาย 5  พร้อมด้วยนางบุษกร อักษรพาลี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีแพ่ง นางดารารัตน์ โรจน์บัวทอง อ่านรายละเอียด..

รองอธิบดีกรมบังคับคดีเป็นประธานในพิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตร หลักสูตร “การบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง” รุ่นที่ 5

วันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องภาณุรังสี เอ-บี โรงแรม รอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร นางทัศนีย์ เปาอินทร์อธิบดีกรมบังคับคดี มอบหมายให้ นางสาวยุพาภรณ์ ศิริกิจพาณิชย์กูล รองอธิบดีกรมบังคับคดี  เป็นประธานในพิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตร อ่านรายละเอียด..

โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายข้อมูลข่าวสารและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการบังคับคดี รุ่นที่ 1

วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางทัศนีย์ เปาอินทร์ อธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายข้อมูลข่าวสารและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการบังคับคดี รุ่นที่ อ่านรายละเอียด..

รับสมัครอบรบบังคับทางปกครอง

กรมบังคับคดีจึงเปิดอบรมหลักสูตรการบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง ตามกฎกระทรวงกำหนดเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่ง ใช้มาตรการทางปกครอง และแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง พ.ศ. 2562 โดยอบรมความรู้ ด้านการบังคับทางปกครอง การบังคับคดีแพ่ง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ในฐานะเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง อ่านรายละเอียด..

ข่าวสารและกิจกรรม