Category Archives: ข่าวประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมการบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง รุ่นที่ 6-8

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมการบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง รุ่นที่ 6-8 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม รุ่นที่ 6 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ชำระค่าลงทะเบียน รุ่นที่ 6-8

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ชำระค่าลงทะเบียนโครงการ การบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง รุ่นที่ 6-8 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ชำระค่าลงทะเบียนโครงการการบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง

รับสมัครอบรบบังคับทางปกครอง

กรมบังคับคดีจึงเปิดอบรมหลักสูตรการบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง ตามกฎกระทรวงกำหนดเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่ง ใช้มาตรการทางปกครอง และแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง พ.ศ. 2562 โดยอบรมความรู้ ด้านการบังคับทางปกครอง การบังคับคดีแพ่ง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน