Category Archives: ข่าวสาร/กิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมการบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง รุ่นที่ 6-8

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมการบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง รุ่นที่ 6-8 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม รุ่นที่ 6 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม

จองห้องพักโครงการ การบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง

           สถาบันพัฒนาการบังคับคดี กำหนดจัดโครงการการบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง รุ่นที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๒๗ มิถุนายน - ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕  รุ่นที่ ๗ ระหว่างวันที่

ประกาศแจ้งสถานที่จัดโครงการ การบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง รุ่นที่ 6-8

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ชำระค่าลงทะเบียน รุ่นที่ 6-8

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ชำระค่าลงทะเบียนโครงการ การบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง รุ่นที่ 6-8 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ชำระค่าลงทะเบียนโครงการการบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง