Category Archives: ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมการบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง รุ่นที่ 6-8

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมการบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง รุ่นที่ 6-8 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม รุ่นที่ 6 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ชำระค่าลงทะเบียน รุ่นที่ 6-8

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ชำระค่าลงทะเบียนโครงการ การบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง รุ่นที่ 6-8 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ชำระค่าลงทะเบียนโครงการการบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมการบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครองรุ่นที่ 4 และ รุ่นที่ 5

Download

ประกาศแจ้งการเปลี่ยนสถานที่จัดอบรมการบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง รุ่นที่ 4 – 5

ประกาศแจ้งการปรับเปลี่ยนสถานที่จัดอบรมการบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง รุ่นที่ 4 และ รุ่นที่ 5  Download