สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร
Email : LEDKamphaengPhet@led.mail.go.th
ที่ตั้ง เลขที่ 504/1-2 ถนนเจริญสุข ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์ 0 5571 3140 – 1              โทรสาร 055-713142