กรมบังคับคดีจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพ HR.2019”
วันที่ 18 กันยายน 2561 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

กรมบังคับคดีจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพ HR.2019”

กรมบังคับคดีจัดโครงการดุลยภาพแห่งชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 2
วันที่ 4 กันยายน 2561 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

กรมบังคับคดีจัดโครงการดุลยภาพแห่งชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 1 วันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2561

กิจกรรมทำบุญไหว้พระ จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 25 สิงหาคม 2561
วันที่ 28 สิงหาคม 2561 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

โครงการสร้างแรงจูงใจและความผูกพันของบุคลากร “กิจกรรมทำบุญไหว้พระ” วันที่ 25 สิงหาคม 2561 จังหวัดกาญจนบุรี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 30 คน

กรมบังคับคดีจัดโครงการดุลยภาพแห่งชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 1
วันที่ 15 สิงหาคม 2561 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

กรมบังคับคดีจัดโครงการดุลยภาพแห่งชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 1 วันที่ 9 – 10 สิงหาคม 2561  

กิจกรรมทำบุญไหว้พระ จังหวัดสุพรรบุรี วันที่ 21 กรกฎาคม 2561
วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

โครงการสร้างแรงจูงใจและความผูกพันของบุคลากร “กิจกรรมทำบุญไหว้พระ” วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 จังหวัดสุพรรบุรี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 30 คน  

กิจกรรมทำบุญไหว้พระ จังหวัดราชบุรี วันที่ 30 มิถุนายน 2561
วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

โครงการสร้างแรงจูงใจและความผูกพันของบุคลากร “กิจกรรมทำบุญไหว้พระ” วันที่ 30 มิถุนายน 2561 จังหวัดราชบุรี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 30 คน    

การป้องกันและระงับอัคคีภัยเพื่อความปลอดภัยของกรมบังคับคดี
วันที่ 27 มิถุนายน 2561 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

กรมบังคับคดีจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและระงับอัคคีภัยเพื่อความปลอดภัยของกรมบังคับคดี ประจำปี 2561วันที่ 26 มิถุนายน 2561