เปลี่ยนการแสดงผล 
 

นายธีรภัทร์ ชัยเฉลิมปรีชา
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

 

นายปราชญ์ณา บุญเรือง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

นางสาวจิณณรัตน์ แกมกล้า
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

นายกฤษณ ชื่นแพ
พนักงานรักษาความปลอดภัย

 

นางสาวขนิษฐา วิชัยเสรีสิทธิ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

นางสาวเสาร์สิร ยิ้มละมัย
เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

นายปรัขญา เปี่ยมสอาด
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

นายกฤตภาส ศัตรูลี้
นักจัดการงานทั่วไป

 

นางสาวจิดาภา วรนิติเยาวภา
นักจัดการงานทั่วไป
 

นางสาวปุญญพัฒน์ ประทุมมา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 

นางสาววรรณรัตน์ เมืองโคตร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 

นางสาวจิราพร ถิระวรรณธร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

นางสาวณัฐฐศศิ ปภัษณา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 

นายอนุรุด ภาษี
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 

นางสาวสมพร ถาวรอินทวัฒน์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

นางสาวพิชามญชุ์ ภูนบทอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

นางสาววิภาวดี สมสกิจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

นางวาณี ภูววีรานินทร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

 

นางสาววรรณภา จำเนียรพล
นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ

 

นางสาวฐิติภรณ์ ฐิตวิริยาภรณ์
นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ

 

นางสาวสุธาสินี บัวบุตรา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 

นางสาวเพียงตะวัน ชมพูนุท
นักจัดการงานทั่วไป

 

นายวิทยา กันยามา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 

<ว่าง>

 

นายพลากร ม่วงสวย
นักจัดการงานทั่วไป

 

นางวรรณวิมล วงค์อริยพร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 

นางสาวบุษรา หรรษาจารุพันธ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 

นางสาวมณทิชา แจ่มสุวรรณ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 

นางสาวจุฑารัตน์ บุญมี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 

นางสาวพัชรี ทิมทอง
บุคลากร

 

นายวิเชียร แก้วใส
นักจัดการงานทั่วไป

 

นางสาวนันทญา พรมสา
บุคลากร

 

นางสาวรัฐณิฎา บุญฉิม
นักจัดการงานทั่วไป

 

นางสาวอรนุช เกิดผล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวพิชามณช์ สุขอ้น
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 

นายวรวัฒน์ วีระมโนกุล
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 

นางมณฑา บุญณรงค์
บุคลากร

 

นายจริญ เมืองประทับ
นักจัดการงานทั่วไป

 

นายธีระเชียร แก้วสุวรรณ์
บุคลากร  

นายปุณยวัจน์ ประตังทะสา
นิติกรชำนาญการพิเศษ

 

นายพิสิษฐ์ เจียรศักดิ์โสภณ
นิติกรชำนาญการ

 

นางสาวกานต์ระวี สุขฤกษ์
นิติกรปฏิบัติการ

 

นางสาวธัชสินี ชื่นภักดิ์
นิติกรปฏิบัติการ

 

นายวีรศักดิ์ นะนุ้ย
นิติกร

 

นางสาวสุภาวดี ดินเตบ
นิติกร

 

นางสาวรุ่งนภา ติ๊มจี๋
นิติกร 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล
กรมบังคับคดี เลขที่ 189/1 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
Web Browser Support : Chome , Safari , Mozilla Firefox , Mobile Phone
Copyright © 2017 : Power by ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมบังคับคดี