เปลี่ยนการแสดงผล 
 

นายธีรภัทร์ ชัยเฉลิมปรีชา
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

 

นายปราชญ์ณา บุญเรือง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

นางสาวจิณณรัตน์ แกมกล้า
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

นายกฤษณ ชื่นแพ
พนักงานรักษาความปลอดภัย

 

นางสาวขนิษฐา วิชัยเสรีสิทธิ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

นางสาวเสาร์สิร ยิ้มละมัย
เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

นายกฤตภาส ศัตรูลี้
นักจัดการงานทั่วไป

 

นางสาวจิดาภา วรนิติเยาวภา
นักจัดการงานทั่วไป
 

นางสาวปุญญพัฒน์ ประทุมมา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 

นางสาววรรณรัตน์ เมืองโคตร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 

นางสาวณัฐฐศศิ ปภัษณา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 

นางสาววรัญญา เกิดชนะ
นักจัดการงานทั่วไป

 

นายอนุรุด ภาษี
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 

นางสาวสมพร ถาวรอินทวัฒน์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

นางสาววิภาวดี สมสกิจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

นางสาวเจนจิรา แท่นแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการ

 

นางสาววรรณภา จำเนียรพล
นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ

 

นางสาวฐิติภรณ์ ฐิตวิริยาภรณ์
นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ

 

นางสาวสุธาสินี บัวบุตรา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 

นายอิบรอเฮง แวสมาแห
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 

นางสาวเพียงตะวัน ชมพูนุท
นักจัดการงานทั่วไป

 

นายพลากร ม่วงสวย
นักจัดการงานทั่วไป

 

นางวรรณวิมล วงค์อริยพร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 

นางสาวบุษรา หรรษาจารุพันธ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 

นางสาวมณทิชา แจ่มสุวรรณ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 

นางสาวจุฑารัตน์ บุญมี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 

นางสาวพัชรี ทิมทอง
บุคลากร

 

นายวิเชียร แก้วใส
นักจัดการงานทั่วไป

 

นางสาวรัฐณิฎา บุญฉิม
นักจัดการงานทั่วไป

 

นางสาวอรนุช เกิดผล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวพิชามณช์ สุขอ้น
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 

นายวรวัฒน์ วีระมโนกุล
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 

นางสาวมาลิณี เพ็ชรสิริ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 

นางมณฑา บุญณรงค์
บุคลากร

 

นายจริญ เมืองประทับ
นักจัดการงานทั่วไป

 

นายธีระเชียร แก้วสุวรรณ์
บุคลากร  

นายปุณยวัจน์ ประตังทะสา
นิติกรชำนาญการพิเศษ

 

นายพิสิษฐ์ เจียรศักดิ์โสภณ
นิติกรชำนาญการ

 

นางสาวกานต์ระวี สุขฤกษ์
นิติกรปฏิบัติการ

 

นางสาวธัชสินี ชื่นภักดิ์
นิติกรปฏิบัติการ

 

นางสาวสุภาวดี ดินเตบ
นิติกร

 

นางสาวรุ่งนภา ติ๊มจี๋
นิติกร 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล
กรมบังคับคดี เลขที่ 189/1 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
Web Browser Support : Chome , Safari , Mozilla Firefox , Mobile Phone
Copyright © 2017 : Power by ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมบังคับคดี