หน่วยงานกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่
อาคารอสีติพรรษ ชั้น 2
E-mailpersonnel@led.mail.go.th
ชื่อ - สกุลนางสาวศุภมาส อยู่วัฒนา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน1110
หมายเลขโทรศัพท์สายตรง0 2881 4818
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ089 979 1006
E-mailsuphamart.a@led.mail.go.th
ชื่อ - สกุลนายปราชญ์ณา บุญเรือง
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน1115
หมายเลขโทรศัพท์สายตรง0 2881 4834
E-mailpratna.b@led.mail.go.th
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน1114, 1115
หมายเลขโทรศัพท์สายตรง0 2881 4834
หมายเลขโทรสาร0 2881 4930
ชื่อ - สกุลนางสาวตุลธร ทรงศิริ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน1112
หมายเลขโทรศัพท์สายตรง0 2881 4821
E-mailtulathorn.s@led.mail.go.th
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน1201, 1112
หมายเลขโทรศัพท์สายตรง0 2881 4821
หมายเลขโทรสาร0 2881 4930
ชื่อ - สกุลนางสาวอรนุช เกิดผล
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน1117
หมายเลขโทรศัพท์สายตรง0 2881 4819
E-mailonranut.k@led.mail.go.th
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน1116, 1117
หมายเลขโทรศัพท์สายตรง0 2881 4819
หมายเลขโทรสาร0 2881 4930
ชื่อ - สกุลนางวาณี ภูววีรานินทร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน1119
หมายเลขโทรศัพท์สายตรง0 2881 4844
E-mailwani.p@led.mail.go.th
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน1202, 1119
หมายเลขโทรศัพท์สายตรง0 2881 4844
หมายเลขโทรสาร0 2881 4930
ชื่อ - สกุล
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน1113
หมายเลขโทรศัพท์สายตรง
E-mail
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน1118, 1113
หมายเลขโทรศัพท์สายตรง
หมายเลขโทรสาร0 2881 4932
ชื่อ - สกุลนางวรรณวิมล วงค์อริยพร
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน1111
หมายเลขโทรศัพท์สายตรง0 2881 4832
E-mailwanwimon.w@led.mail.go.th
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน1200, 1111
หมายเลขโทรศัพท์สายตรง0 2881 4832
หมายเลขโทรสาร0 2881 4932