หน่วยงานกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่
อาคารอสีติพรรษ ชั้น 2
E-mailpersonnel@led.mail.go.th
ชื่อ - สกุลนางสาวศุภมาส อยู่วัฒนา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน1110
หมายเลขโทรศัพท์สายตรง0 2881 4818
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ089 979 1006
E-mailsuphamart.a@led.mail.go.th
ชื่อ - สกุลนายปราชญ์ณา บุญเรือง
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน1115
หมายเลขโทรศัพท์สายตรง0 2881 4834
E-mailpratna.b@led.mail.go.th
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน1114, 1115
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ085 915 5833
หมายเลขโทรสาร0 2881 4930
ชื่อ - สกุลนายพิศิษฏ์ ประตังทะสา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน1112
หมายเลขโทรศัพท์สายตรง0 2881 4821
E-mailpisit.pr@led.mail.go.th
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน1201, 1112
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ081 469 5398
หมายเลขโทรสาร0 2881 4930
ชื่อ - สกุลนางสาวอรนุช เกิดผล
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน1117
หมายเลขโทรศัพท์สายตรง0 2881 4819
E-mailonranut.k@led.mail.go.th
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน1116, 1117
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ089 961 5235
หมายเลขโทรสาร0 2881 4930
ชื่อ - สกุลนางวาณี ภูววีรานินทร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน1119
หมายเลขโทรศัพท์สายตรง0 2881 4844
E-mailwani.p@led.mail.go.th
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน1202, 1119
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ065 510 5255
หมายเลขโทรสาร0 2881 4930
ชื่อ - สกุลนางสาวปุญญพัฒน์ ประทุมมา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน1113
หมายเลขโทรศัพท์สายตรง02 881 4820
E-mailphairin.t@led.mail.go.th
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน1118, 1113
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ092 861 7691
หมายเลขโทรสาร0 2881 4932
ชื่อ - สกุลนางวรรณวิมล วงค์อริยพร
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน1111
หมายเลขโทรศัพท์สายตรง0 2881 4832
E-mailwanwimon.w@led.mail.go.th
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน1200, 1111
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ089 688 1655
หมายเลขโทรสาร0 2881 4932