การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการกรมบังคับคดีเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล