รายละเอียดการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

(ประกาศขึ้นฯ ลงวันที่ 10 เมษายน 2562 หมดอายุบัญชี ณ วันที่ 9 เมษายน 2564)

รายชื่อผู้ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของกรมบังคับคดี เพื่อไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกของส่วนราชการอื่น

ส่วนราชการ
ตำแหน่ง
ลำดับที่จัดส่ง
 นิติกรปฏิบัติการ
1. สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
 นิติกรปฏิบัติการ 101,103 – 107,
110 – 113
2. กรมราชทัณฑ์  นิติกรปฏิบัติการ 114 – 125
3. กรมประมง  นิติกรปฏิบัติการ 126 – 135
4. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  นิติกรปฏิบัติการ 136 – 145
นักวิชาการเงินและบัญชี

1. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 30,21 – 29
2. กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 30 – 39
3. กรมการขนส่งทางบก  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 40 – 57
4. กรมทรัพยากรธรณี  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 58 – 67
5. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

(สำนักงาน กศน.)

 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 68 – 77
6. สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 78 – 101
7. กรมโยธาธิการและผังเมือง  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 102 – 111
8. กรมธุรกิจพลังงาน  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 112 – 121
9. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 122 – 145
10. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 146 – 155
11. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 156 – 165
12. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

166-175

 

176 – 185

13. สำนักงานประกันสังคม  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 186 – 215
14. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 216 – 225
15. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 226 – 237
16. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 238 – 261
17. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 262 – 264 ,61 – 62

และลำดับที่

64 – 68

18. สำนักงานประกันสังคม  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 69 , 71 – 75     และลำดับที่      77 – 88
19. สำนักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  89, 91 – 94, 96 – 100 และลำดับที่ 102 – 109
20. กรมการขนส่งทางบก  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  111 – 120
21. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 123 – 127 , 129 – 133, 136, 138, 140 – 143 และลำดับที่ 146 – 151
22. กรมการศาสนา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ลำดับที่ 153 – 162
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 74 – 76 ,78 – 84
2. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 85 – 94
3. สำนักงานมาตรฐานสินค้าแกษตรและอาการแห่งชาติ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 95 – 104
4. กรมคุมประพฤติ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 105 – 112

74 – 75

5. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูฯ (สำนักงาน ก.ค.ศ.) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 76,78 – 86
6. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 87 – 94 ,96 – 97
7. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 98 – 107
8. สำนักงานประกันสังคม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 103 – 112
เจ้าพนักงานธุรการ
1. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 39 – 48
2. สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 49 – 78
3. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(สำนักงาน ก.ค.ศ.)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 79 – 99
4. สำนักงานประกันสังคม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 127, 129, 131,
135 – 167
5. สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 168 – 177
6. สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 178 – 187