เปลี่ยนการแสดงผล 
วิสัยทัศน์ : บังคับคดีด้วยความเป็นธรรม มุ่งสู่องค์กรชั้นนำในระดับสากล บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ ***เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สิน ประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต ขอให้แจ้งต่อผู้อำนวยการสำนักงาน***
นางสาวศุภมาส อยู่วัฒนา
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

 
นายปราชญ์ณา บุญเรือง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวเอมอร สมบูรณ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายกฤษณ ชื่นแพ
พนักงานรักษาความปลอดภัย
นางสาวขนิษฐา วิชัยเสรีสิทธิ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวสุปราณี สีกันหา
เจ้าหน้าทีธุรการ


 
นางวรรณวิมล วงค์อริยพร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาววรรณรัตน์ เมืองโคตร
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางจิราพร ถิระวรรณธร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวสมพร ถาวรอินทวัฒน์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวเรณู เภรีวงษ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวบัวแก้ว แป้นเพชร์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวนารีรัตน์ เพิ่มบุญ
นักจัดการงานทั่วไป

 
นางสาวกชมน สุวรรณรัตน์
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
นางสาวพิชามณช์ สุขอ้น
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวเสาร์สิริ ยิ้มละมัย
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวเพียงตะวัน ชมพูนุท
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวจันทภา ศรีสุข
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายปรัขญา เปี่ยมสอาด
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
นางสาวปาณิสรา ศรีเกตุ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวอรนุช เกิดผล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวบุษรา หรรษาจารุพันธ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางนฤมล ฉายานนท์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวพัชรี ทิมทอง
บุคลากร

นายวิเชียร แก้วใส
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวนันทญา พรมสา
บุคลากร
นางสาวกมลวรรณ พุธวัฒนะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางวาณี ภูววีรานินทร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวนวรัตน์ เพ็งสว่าง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางมณฑา บุญณรงค์
บุคลากร
นายจริญ เมืองประทับ
นักจัดการงานทั่วไป
นายธีระเชียร แก้วสุวรรณ์
บุคลากร
นางสาวตุลธร ทรงศิริ
นิติกรชำนาญการพิเศษ
นายพิศิษฎ์ ประตังทะสา
นิติกรชำนาญการ
นายวันจักรี ชาชำนาญ
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวธัชสินี ชื่นภักดิ์
นิติกรปฏิบัติการ
นายวีรศักดิ์ นะนุ้ย
นิติกร
นางสาวธนทร อาวุธโสภาภูรี
นิติกร
นางสาวสุภาวดี ดินเตบ
นิติกร


 

 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล
กรมบังคับคดี เลขที่ 189/1 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
Web Browser Support : Chome , Safari , Mozilla Firefox , Mobile Phone
Copyright © 2017 : Power by ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมบังคับคดี