เปลี่ยนการแสดงผล 
นางสาวศุภมาส อยู่วัฒนา
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

 
นายปราชญ์ณา บุญเรือง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายกฤษณ ชื่นแพ
พนักงานรักษาความปลอดภัย
นางสาวขนิษฐา วิชัยเสรีสิทธิ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวเสาร์สิร ยิ้มละมัย
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวชลสุชา โพธิ์ศรีนาค
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายกฤตภาส ศัตรูลี้
นักจัดการงานทั่วไป

 
นางวรรณวิมล วงค์อริยพร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาววรรณรัตน์ เมืองโคตร
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวจิราพร ถิระวรรณธร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวสมพร ถาวรอินทวัฒน์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวพิชามญชุ์ ภูนบทอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาววิภาดา เกื้อกูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาววิภาวดี สมสกิจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 
นางสาวปุญญพัฒน์ ประทุมมา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวนวรัตน์ เพ็งสว่าง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาววรรณภา จำเนียรพล
นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ
นางสาวเพียงตะวัน ชมพูนุท
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวสุธาสินี บัวบุตรา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นายปรัขญา เปี่ยมสอาด
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายพลากร ม่วงสวย
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวบุญญิสา ก้านทอง
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวอรนุช เกิดผล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางสาวบุษรา หรรษาจารุพันธ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวมณทิชา แจ่มสุวรรณ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวจุฑารัตน์ บุญมี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวพัชรี ทิมทอง
บุคลากร
นายวิเชียร แก้วใส
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวนันทญา พรมสา
บุคลากร
นางวาณี ภูววีรานินทร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางสาวพิชามณช์ สุขอ้น
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายวรวัฒน์ วีระมโนกุล
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางมณฑา บุญณรงค์
บุคลากร
นายจริญ เมืองประทับ
นักจัดการงานทั่วไป
นายธีระเชียร แก้วสุวรรณ์
บุคลากร
นายพิศิษฏ์ ประตังทะสา
นิติกรชำนาญการนางสาวธัชสินี ชื่นภักดิ์
นิติกรปฏิบัติการ
นายวีรศักดิ์ นะนุ้ย
นิติกร
นางสาวสุภาวดี ดินเตบ
นิติกร

นางสาวรุ่งนภา ติ๊มจี๋
นิติกร


 

 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล
กรมบังคับคดี เลขที่ 189/1 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
Web Browser Support : Chome , Safari , Mozilla Firefox , Mobile Phone
Copyright © 2017 : Power by ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมบังคับคดี