ลำดับที่
คำสั่งกรมบังคับคดี
Download
1.
  เรื่อง การปฏิบัติราชการกรมบังคับคดี (บัตรเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี) 
2.
แต่งตั้งคณะกรรมสวัสดิการกรมบังคับคดี
3.
 ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะทำงานการให้บริการร้านค้าสวัสดิการกรมบังคับคดี (LED CAFE) 2564
4.
 ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการงานพิมพ์ประกาศ 2564
5.
มอบอำนาจให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการสวัสดิการ
6.
ยกเลิกคำสั่งมอบอำนาจและมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน 2564
7.
ยกเลิกคำสั่งมอบอำนาจและมอบอำนาจให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการสวัสดิการ
8.
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการดา้นอาหารภายในกรมบังคับคดี
6.
ยกเลิกคำสั่งมอบอำนาจและมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน 2565
6.
ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการงานพิมพ์ประกาศ 2565
6.
ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะทำงานการให้บริการร้านค้าสวัสดิการกรมบังคับคดี (LED CAFE) 2565

ลำดับที่
ประกาศกรมบังคับคดี
Download
1.
  เรื่อง กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
2.
 การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและการกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาครวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจำปี 2564
3.
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
4.
ประกาศขึ้นบัญชีข้าราชการ
5.
ประกาศชึ้นบัญชีพนักงานราชการ
6.
ประกาศขึ้นบัญชีพนักงานราชการ(พิการ)
7.
ประกาศขึ้นบัญชีลูกจ้างชั่วคราว(ส่วนกลาง)
8.
การรับคำร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะของประชาชน และบุคลากรกรมบังัคบคดี
9.
นโยบายเกี่ยวกับการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรมและโปร่งใส อย่างมีธรรมมาภิบาล

ลำดับที่
ระเบียบและแนวปฏิบัติ
Download
1.
ระเบียบกรมบังคับคดีว่าด้วยการออกบัตรประจำตัวลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. 2562
 
ลำดับที่
ระเบียบและแนวปฏิบัติ
Download
1.
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกองบริหารทรัพยากรบุคคล