ลำดับที่
การอบรมสัมนา
Download
1.
การส่งบุคคลเข้าอบรมในโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฏหมายมหาชน
2.
โครงการอบรมกฏหมายปกครองและคดีปกครองเพื่อการปฏิบัติราชการที่ดี
3.
โครงการอบรมหลักสูตรกฏหมายสากลและภาษาอังกฤษขั้นสูง รุ่นที่2