ฟอร์มที่
ชื่อแบบฟอร์ม
Download
1.
  แบบฟอร์มขอแก้ไขทะเบียนประวัติ
2.
  แบบฟอร์มขอถ่าย แบบ กพ.7
3.
  แบบฟอร์มขอเพิ่มเติมประวัติการฝึกอบรม
4.
  แบบฟอร์มขอเพิ่มเติมวุฒิการศึกษา
5.
  แบบฟอร์มคำขอมีบัตรเจ้าพนักงานบังคับคดี
6.
  แบบฟอร์มคำขอมีบัตรเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี
7.
  แบบฟอร์มคำขอมีบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ
8.
  แบบฟอร์มคำขอมีบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำนาญ
9.
  แบบฟอร์มขอลาออกจากราชการ (ข้าราชการ)
10.
  ฟอร์มขอลาออกจากราชการ (พนักงานราชการ)
11.   แบบฟอร์มขอลาออกจากราชการ (ลูกจ้างประจำ)
11.   แบบฟอร์มขอลาออกจากราชการ (ลูกจ้างชั่วคราว)
12.   แบบฟอร์มหนังสือรับรองความประพฤติ
13.   แบบฟอร์มหนังสือรับรอง(จ้างเหมาบริการ)
14.   แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองบุคคลภายนอก
15.   แบบฟอร์มลาอุปสมบท
16.   แบบฟอร์มรับรองการเป็นทายาท
17.   แบบฟอร์มส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
18.   แบบฟอร์มมอบอำนาจรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
19.   แบบฟอร์มแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย
20.   แบบฟอร์มแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ กรณีลูกจ้างประจำถึงแก่ความตาย
21.   แบบฟอร์มแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดข้าราชการ แบบ 1
22.   แบบฟอร์มแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดข้าราชการ แบบ 2
23.   แบบฟอร์มแสดงเจตนาผู้รับบำเหน็จตกทอดลูกจ้างประจำ แบบ 1
24.   แบบฟอร์มแสดงเจตนาผู้รับบำเหน็จตกทอดลูกจ้างประจำ แบบ 2
25.   แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลบุคคลภาครัฐ (แบบ 7127)
26.   คำขอมีบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (แบบ 7142)
27.   หนังสือกู้ยืมสวัสดิการ (มูลนิธิประมาณ ชันซื่อ)
28.   หนังสือกู้ยืมเงินกองทุนสวัสดิการกรมบังคับคดี
29.   แบบหนังสือขอกู้ยืมเงิน(ลูกจ้างเหมาบริการ)
30.   แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัวลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. 2562
31.   แบบขอรับเงิน กบข.(แบบ กบข.รง008-1-2555)
32.   แบบขอรับเงิน กบข.กรณีถึงแก่ความตาย แบบ กบข.รง 008_2_2562
33.   แบบคำขอรับเงินกองทุน กสจ.
34.   แบบคำขอรับเงินกองทุน กสจ. (กรณีสมาชิกถึงแก่ความตาย)
36.   หนังสือขอลาออกจากการเป็นเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณกรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรม
37.   ใบสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
38.   แบบใลลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว
39.   แบบใบลาพักผ่อน
40.   แบบยกเลิกวันลา