กองบริหารทรัพยากรบุคคล มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณของกองงานรับ – ส่งหนังสือ เอกสารต่างๆ การเวียน และโต้ตอบหนังสือ การจัดเก็บเอกสาร และการรวบรวมสถิติข้อมูล
 • จัดพิมพ์หนังสือ เอกสาร จัดทำสำเนาเอกสาร การเก็บรักษาหนังสือ
 • จัดทำบัตรเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี บัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐและบัตรเจ้าพนักงานบังคับคดี
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 • ดำเนินการเกี่ยวกับสรรรหาบุคคลเข้ารับราชการ การสอบ การบรรจุ แต่งตั้ง
  การขอกลับเข้ารับราชการ
 • การประเมินบุคคลและผลงาน การเลื่อนระดับข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น การโอน การย้ายการช่วยราชการ การออกจากราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำพนักงานราชการ ให้สอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบมาตรฐานและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ
 • การจ้างและเลิกจ้างลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ
 • การดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาราชการแทนและปฏิบัติราชการแทนอธิบดี และหัวหน้าส่วนราชการระดับสำนัก/กอง
 • การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการให้ได้รับตามคุณวุฒิ
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ฝ่ายข้อมูลบุคคลและบำเหน็จความชอบ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 • ดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ และตรวจคำสั่งเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เหรียญจักรพรรดิมาลา
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการจ่าย รับคืน ส่งคืน เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และการส่งมอบใบประกาศกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บรักษา จัดทำบัญชีคุมแฟ้ม บันทึกข้อมูลในแฟ้มทะเบียนประวัติ กพ.7 ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ และแฟ้มสัญญาจ้างพนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลบุคคลในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS)
 • ดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (กสจ.)
 • ดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการลาทุกประเภท ยกเว้นการลาศึกษา ฝึกอบรมต่างประเทศ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ระบบเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาล และส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กองบริหารการคลัง
 • ดำเนินการจัดทำข้อมูลบุคคลในโปรแกรม Excel เช่น บัญชีอาวุโส บัญชีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานปัจจุบันของข้าราชการ บัญชีการได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ คณะทำงานต่าง ๆ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองเงินเดือน รับรองการปฏิบัติงาน และรับรองสิทธิต่างๆ
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

4. ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคลากร มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 • ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา การประเมินความต้องการและความจำเป็นในการฝึกอบรม replica orologi การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมบังคับคดี
 • ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ออกแบบและพัฒนารายละเอียดโครงการ หลักสูตรฝึกอบรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อให้บุคลากรมีขีดความสามารถในการขับเคลื่อนภารกิจในปัจจุบันและอนาคต
 • ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนพัฒนารายบุคคล รวมทั้งติดตาม ประมวลผลการพัฒนารายบุคคลเพื่อให้บุคลากรมีการพัฒนาสมรรถนะที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
 • ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนและจัดทำแผนการจัดการความรู้ เพื่อให้การจัดการความรู้สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และนำไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
 • ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนการเตรียมกำลังคนคุณภาพและพัฒนาบุคลากรและคำขอรับการจัดสรรทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) เพื่อไปศึกษา ฝึกอบรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ดำเนินการจัดการสวัสดิการของกรม เพื่อให้บุคลากรของกรมบังคับคดีได้รับสิทธิประโยชน์ด้านสวัสดิการที่เหมาะสมและเพียงพอ
 • ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรให้ครอบคลุมทุกมิติ สร้างสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานและเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร
 • ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน และทำการประเมินผลความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากร เพื่อนำผลการพัฒนาปรับปรุงให้บุคลการมีความผูกพันและภักดีต่อองค์กร
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายเพื่อให้ภารกิจนั้น ๆ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

5. กลุ่มงานวินัยและส่งเสริมคุณธรรม มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 • ดำเนินการเกี่ยวกับการสืบสวน สอบสวน และพิจารณางานวินัย งานเรื่องราวร้องทุกข์กล่าวโทษ งานสมรรถภาพ การติดตามประเมินความประพฤติและการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
 • จัดทำทะเบียนประวัติพฤติการณ์ผู้กระทำผิดวินัยและถูกต้องเรียน กล่าวโทษ การตรวจสอบพฤติการณ์ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ตามที่ส่วนราชการต่าง ๆ ร้องขอให้ดำเนินการ
 • การเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการมีวินัยและจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน รวมทั้งมีสมรรถภาพ
 • การเสริมสร้างระบบคุณธรรม การจัดทำแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
 • ตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริงอันเนื่องมาจากการกล่าวหา ร้องเรียน แจ้งเบาะแสหรือขอความร่วมมือให้ดำเนินการแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของกรม ในกรณีถูกกล่าวหาว่าทำผิดวินัย
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

6. ฝ่ายอัตรากำลังและระบบงาน

  • ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผน การจัดส่วนราชการและอัตรากำลังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การวางแผนกำลังคน การกำหนดและเกลี่ยอัตรากำลัง การติดตามและประเมินผลการใช้กำลังคน

 

  • การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

 

  • จัดเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และการวางแผนกำลังคน การประเมินค่างานการกำหนดตำแหน่ง และการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การขอสนับสนุนอัตรากำลังใหม่
   การจัดทำคำบรรยายลักษณะ งานมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เกณฑ์มาตรฐานการทำงาน

 

 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย