สาระน่ารู้และเรื่องอื่นๆ

iconรายงานผลเรื่องร้องเรียนการทุจริตของกรมบังคับคดี 

iconคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน

iconเรื่อง แนวปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ในระบบโปรแกรมร้องเรียนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

icon เรื่อง จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของกรมบังคับคดี

icon จรรยาบรรณของเจ้าพนักงานบังคับคดีและเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี 2558 

icon คู่มือผู้บังคับบัญชาในการรักษาวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 

icon มาตราการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ

icon ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2537

icon กรณีศึกษาเรื่องเจ้าหน้าที่กระทำผิดวินัย ฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงในฐานเป็นผู้บังคับบัญชาไม่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา

icon การเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย และป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัยและการดำเนินมาตรการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

icon บันทึกข้อความ เรื่อง กรณีตัวอย่างการดำเนินการทางวินัย

icon สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทสู่การปฏิบัติ : การเสริมสร้างวินัยและการป้องกันการกระทำผิดวินัย

icon พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535

icon ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมบังคับคดี

icon คู่การปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมบังคับคดี

icon ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง จรรยาสำหรับผู้ทำหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สินของกรมบังคับคดี

icon ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน