หมวดพัฒนาทักษะ (skill Development)
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
รหัส ชื่อหลักสูตร
c11 การสร้าง Website ด้วยตนเองใน 7 วัน
c19 ความรู้เบื้องต้นด้านความปลอดภัยสารสนเทศสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์
c23 Microsoft office Word 2010
 c24 Microsoft office Excel 2010
c25 Microsoft office PowerPoint 2010
c26 Microsoft Project 2010
c27 พื้นฐานการออกแบบ Graphic Design