ผลการพัฒนากำลังคนภาครัฐด้วยการเรียนรู้ทางไกลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e – learning)

การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการกรมบังคับคดีเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล

 

 

สำนักงาน ก.พ. มีระบบการตรวจสอบและขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนผู้สมัครที่มีพฤติกรรมไม่สุจริตจากการอบรมออนไลน์ของสำนักงาน ก.พ. ทันทีที่พบ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ปัญหา และขัดข้องเกี่ยวกับระบบ e-learning ได้ทาง

E-mail : phiangtawan.c@led.mail.go.th