กองบริหารทรัพยากรบุคคล เดิมเป็นฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานเลขานุการกรม  ต่อมากรมบังคับคดีได้มีการปรับปรุงโครงสร้างและจัดตั้งหน่วยงานภายในขึ้นในปี พ.ศ. 2553 โดยได้จัดตั้งฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรมเป็น
กองการเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2553 โดยแบ่งงานภายในเป็น 5 ฝ่าย 1 งาน ได้แก่

  1. งานบริหารทั่วไป

 

  1. ฝ่ายสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง

 

  1. ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

  1. ฝ่ายข้อมูลบุคคลและบำเหน็จความชอบ

 

  1. ฝ่ายอัตรากำลังและระบบงาน

 

 1. ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม

                ในปี พ.ศ. 2556 กรมบังคับคดีได้ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการตามประกาศราชกิจจานุเบกษา กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2556  ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556  โดยปรับปรุงโครงสร้างกองการเจ้าหน้าที่ขึ้นเป็น กองบริหารทรัพยากรบุคคล กำหนดหน่วยงานภายในขึ้นใหม่เป็น 1 กลุ่มงาน 5 ฝ่าย ดังนี้

  1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

  1. กลุ่มงานวินัยและส่งเสริมคุณธรรม

 

  1. ฝ่ายสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง

 

  1. ฝ่ายอัตรากำลังและระบบงาน

 

  1. ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

 1. ฝ่ายข้อมูลบุคคลและบำเหน็จความชอบ replicas de relojes