ลำดับที่
ระเบียบและแนวปฏิบัติ
Download
1.
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
2.
กฎกระทรวงออกตามความใน พ.ร.บ.บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542
3.
พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542
4.
การปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี
5.
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้บัตรเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี
6.
การจัดทำบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ (พนักงานราชการ)
7.
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของลูกจ้างชั่วคราว กรมบังคับคดี
8.
กฎ ก.พ.ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.2552
9.
ประกาศสำนักนายกฯ
10.
ซักซ้อมแนวทางการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ
11.
ระเบียบกรมบังคับคดี ว่าด้วยการออกบัตรประจำตัวลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. 2562