การรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

การรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

1.การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนิติกร ของกรมบังคับคดี

2.การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเดินหมาย และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ของกรมบังคับคดี

3. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวของกรมบังคับคดี

4. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

5. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

6. กรอกแบบฟอร์มใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว

7. กรอกแบบฟอร์มใบสมัครผ่าน QR Code

กลุ่มงานสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมบังคับคดี 189/1 ถนนบางขุนนนท์
แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 โทรศัพท์: 02-881-4819

4 Comments

Comments are closed.