โครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากรกรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 2

วันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นางทัศนีย์ เปาอินทร์ อธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากรกรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 2 (ในรูปแบบออนไลน์) ซึ่งมีนางสาวศุภมาส อยู่วัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล กล่าวรายงาน โดยมีเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เข้าร่วมผ่านระบบ Video panerai replica Conference จำนวน 73 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 22 เมษายน 2565 ซึ่งในวันนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ในหัวข้อ “หลักสูตรจิตอาสา 904” โดยนายชิตชัย สุทธิภูล ผู้อำนวยการกองบังคับคดีล้มละลาย 4 นางสาวตุลธร ทรงศิริ นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2และหัวข้อ “หลักการบริหารเงินอย่างมั่นคง” โดยนางแสงระวี อังสุโวทัย เจ้าหน้าที่ชำนาญงานฝ่ายส่งเสริมความรู้ทางการเงิน นางสาวปาณัสม์ พุ่มผกา ผู้วิเคราะห์อาวุโสฝ่ายส่งเสริมความรู้ทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารกรมบังคับคดี การจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของกรมบังคับคดี แนวทางและวิธีการ รวมทั้งทักษะพื้นฐานต่างๆ ในการปฏิบัติงาน panerai replica watches ตลอดจนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมองค์กร มีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการและเพื่อนร่วมงาน อันเป็นประโยชน์ต่อองค์กร

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


code