กรมบังคับคดี จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากรกรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 1 (ในรูปแบบออนไลน์)

นางทัศนีย์ เปาอินทร์ อธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากรกรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 1 (ในรูปแบบออนไลน์) ซึ่งมีนางสาวศุภมาส cheap breitling replica อยู่วัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล กล่าวรายงาน โดยมีเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เข้าร่วมผ่านระบบ Video Conference จำนวน 59 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 18 มีนาคม 2565

การจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของกรมบังคับคดี แนวทางและวิธีการ รวมทั้งทักษะพื้นฐานต่างๆ breitling replica ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนส่งสเริมคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมองค์กร มีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการและเพื่อนร่วมงาน อันเป็นประโยชน์ต่อองค์กร

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


code